Taisyklės

Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje Fitfood.lt taisyklės

 1. Sąvokos
  1.1. Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras", Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Tokyo", juridinio asmens kodas 302453027, PVM mokėtojo kodas LT100005014010, registracijos adresas Žalgirio g. 114, Vilnius, korespondencijos adresas Žalgirio g. 114, Vilnius, LT-09300.
  1.2. Fitfood.lt - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.fitfood.lt.
  1.3. Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  1.4. Asmens duomenys - Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris , elektroninio pašto adresas.
  1.5. Taisyklės - šios prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.fitfood.lt taisyklės.
  1.6. Paskyra - Pirkėjo registravimosi Fitfood.lt rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita. 
 2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu elektroninėje parduotuvėje Fitfood.lt susijusios sąlygos.
  2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie svetainės www.fitfood.lt arba joje pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.fitfood.lt. Pirkti elektroninėje parduotuvėje Fitfood.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje Fitfood.lt.   
 3. Asmens duomenų apsauga
  3.1. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį Fitfood.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  3.2. Pirkėjas turi šias teises:
         3.2.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
         3.2.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
         3.2.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir                            buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
         3.2.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi                                  nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
         3.2.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje                      parduotuvėje Fitfood.lt.
  3.3. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
  3.4. Remiantis Taisyklių 10.2.2 ir 10.3.3 punktais, Pardavėjui, UAB „Baltic Post" darbuotojui, UAB „Maisto ralis" darbuotojui ar kitos kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
  3.5. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Fitfood.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio Fitfood.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės Fitfood.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Fitfood.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje Fitfood.lt nurodytais kontaktais.
  3.6. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Žalgirio g. 114, LT-00930 Vilnius, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu pagalba@fitfood.lt iš Taisyklių 3.1. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.
 4. Prekių užsakymas, pirkimo - pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
  4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje Fitfood.lt užsiregistruodamas svetainėje www.fitfood.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
  4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
  4.3. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti ir apmokėti", laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo - pardavimo santykiai.
  4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės Fitfood.lt duomenų bazėje.
 5. Pirkėjo teisės
  5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje Fitfood.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos paslaugų teikimo sąlygos.
  5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.
 6. Pirkėjo įsipareigojimai
  6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve Fitfood.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  6.2. Užsiregistravęs svetainėje www.fitfood.lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
  6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.
  6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
  6.6. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.fitfood.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.
  6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.
  6.8. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.
 7. Pardavėjo teisės
  7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.fitfood.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
  7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės Fitfood.lt veiklą.
  7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje Fitfood.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
  7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.fitfood.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.fitfood.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
  7.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  7.7. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą - grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.
 8. Pardavėjo įsipareigojimai
  8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės Fitfood.lt teikiamomis paslaugomis.
  8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 - 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.
  8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 10 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
 9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Fitfood.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos litais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
  9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
         9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
         9.2.2. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu.
  9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 9.2.2 punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą), pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  9.4. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 7 (septynias) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
 10. Prekių pristatymas
  10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 10.2 - 10.4 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti http://fitfood.lt/lt/pristatymo-salygos-5.html. Mygtuko „Patvirtinti ir apmokėti" paspaudimas reiškia, kad pirkėjas susipažino su pristatymo sąlygomis bei įkainiais ir su jais sutinka.
  10.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:
          10.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
          10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens                               tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo                             nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
          10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  10.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:
          10.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Konstitucijos pr. 16 (Forum Palace),                                   Vilnius.
          10.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad                           prekes galima atsiimti.
          10.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi                             turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo                              pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
  10.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka Prekių pristatymą į LP Express 24 terminalą:
          10.4.1. LP Express 24 terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus nėra                                   pristatomos.
          10.4.2. Norint prekes atsiimti LP Express 24 terminaluose, vieno užsakymo metu galima užsisakyti tik vieną prekę, kurios svoris yra mažesnis nei                         30 kg.
          10.4.3. Siunta iš LP Express 24 terminalo turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo informacijos apie prekės pristatymą gavimo.
  10.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
  10.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  10.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo - priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo - priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
  10.8. Jei remiantis Taisyklių 10.2 - 10.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.
  10.9. Jei remiantis Taisyklių 10.2 - 10.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.
 11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  11.1. Kiekvienos Fitfood.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
  11.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
  11.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
  11.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 12. Prekių grąžinimas ir keitimas
  12.1. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes
          12.1.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d.                                   įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Ūkio                                 ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos                                          naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
          12.1.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo                                   metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
                     12.1.2.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl                                             Pirkėjo kaltės;
                     12.1.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
                     12.1.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei                                          trūkumus įmanoma pašalinti;
                          12.1.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti užsakymo, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo                                        pažeidimas.
          12.1.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 12.1.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas                            prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 12.1.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų             12.1.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.
          12.1.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
                     12.1.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu pagalba@fitfood.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
                     12.1.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
                     12.1.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
          12.1.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo                      ar atsiėmimo dienos, jei prekės garantijos talone nenumatytas ilgesnis prekės garantijos terminas.
          12.1.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
          12.1.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
          12.1.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Fitfood.lt, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl                                netinkamos kokybės, turi grąžinti Klientui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
          12.1.9. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės                            grąžinimą.
          12.1.10. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu.                                  Fitfood.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Fitfood.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti                                    netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
          12.1.11. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna Fitfood.lt.|
          12.1.12. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu,                            atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba                            prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  12.2. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo užsakymo
          12.2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo užsakymo, išskyrus atvejus dėl prekių, kurios buvo pagamintos pagal specialius     vartotojo nurodymus, kurios nėra iš aksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą,      arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. Taip pat greitai gendančioms prekėms ar prekėms, kurių     galiojimo laikas yra trumpas.
          12.2.2. Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.                                  Pranešimas siunčiamas el. paštu pagalba@fitfood.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.
          12.2.3. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos ir rizika.
          12.2.4. Taisyklių 12.2.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė                        jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
          12.2.5. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
          12.2.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
          12.2.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna Fitfood.lt.
 13. Atsakomybė
  13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve Fitfood.lt.
  13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Fitfood.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  13.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje Fitfood.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
  13.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.
 14. Apsikeitimas informacija
  14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 15. Baigiamosios nuostatos
  15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Daugiau apie produktą skaitykite čia
+